logo

  Projecten & Programma’s:

  Bbz-regeling → vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Wat is de Bbz-regeling

  Bbz staat voor `Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004’ en is onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Bbz. Uitkeringsgerechtigden die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen bedrijf willen starten kunnen ook in aanmerking komen voor een Bbz. Via de Bbz-regeling kunt u als ondernemer in verschillende fases van de bedrijfsvoering een steuntje in de rug krijgen in de vorm van: • een rentedragend krediet of borgstelling; • professionele begeleiding en advies; • een beperkte eenmalige kapitaalinjectie; • aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau.

  Doelgroep:

  Startende en gevestigde zelfstandigen met of zonder bijstandsuitkering. Die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

   De ondernemer is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning;
  • De onderneming is volgens de wettelijke eisen gevestigd;
  • De ondernemer werkt minimaal 1 225 uur per jaar in zijn bedrijf;
  • De ondernemer is wettelijk ondernemer met zeggenschap;
  • De ondernemer loopt financieel risico met zijn bedrijf;
  • Het eigen vermogen van de ondernemer ligt onder de vermogensgrens;
  • De ondernemer is tussen de 18 en 65 jaar oud;
  • Het bedrijf is in principe levensvatbaar.

  Producten & diensten:

  Om een bedrijf te kunnen starten vanuit een (dreigende) uitkerings- en werkloosheidssituatie, met het doel om daarmee uiteindelijk in het levensonderhoud te kunnen voorzien, biedt de Bbz een aantal mogelijkheden.

  A] In de voorbereidingsperiode voor de start, ook wel préstartfase genoemd, kan men tot max. één jaar een beroep doen op een uitkering tot aan de daadwerkelijke start van het bedrijf. In dit jaar kunt u de start van uw bedrijf goed voorbereiden en werken aan een goed onderbouwd ondernemingsplan waarmee u de levensvatbaarheid van uw bedrijfsidee kunt aantonen. In deze periode is men verplicht zich te laten begeleiden door een deskundige. Deelname aan een begeleidingstraject is weliswaar vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend. Indien de belanghebbende zich onvoldoende inspant, kan de voorbereidingsperiode en daarmee ook de begeleiding worden beëindigd.

  De kosten voor begeleidingshulp in de préstart kunnen voor rekening van de gemeente zijn. Daarnaast kan er een voorbereidingskrediet worden verstrekt voor bijv. de kosten van het doen van marktonderzoek of kleine investeringen.In eerste instantie is dit krediet renteloos. Wanneer u een bedrijf start, wordt het krediet rentedragend. Indien géén bedrijfstart, kan het bedrag worden kwijtgescholden.

  B] In de periode na de start (startperiode) kan een beroep worden gedaan op een rentedragend startkrediet voor de beginnende zelfstandige of op een borgstelling voor een lening bij een bank, tot maximaal € 33.366,00 *] (artikel 24). Deze lening geldt per bedrijf of zelfstandig beroep. De rente is 8 % *] en de looptijd bedraagt ten hoogste 10 jaar. Men kan ook aanspraak maken op een aanvulling tot bijstandsniveau op het eigen (gezins-) inkomen, voor een periode van maximaal 36 maanden. Achteraf wordt berekend hoeveel winst uw bedrijf heeft gemaakt en welk deel van de uitkering u eventueel moet terugbetalen. Ook in deze periode is het mogelijk de startende ondernemer te begeleiden. De kosten voor begeleidingshulp en ondersteuning kunnen tot een bepaald bedrag worden gefinancierd door de gemeente.

  *] Bedrag en percentage gelden vanaf 1 januari 2011 (Bron: Ministerie SZW)

  Wie voert de regeling uit?

  De uitvoering van de Bbz-regeling ligt in handen van de gemeente en/of uitkeringsinstantie., Het IMK is verantwoordelijk voor de beoordeling van de situatie. Het IMK brengt een advies uit aan de gemeente en/of uitkeringsinstantie om de Bbz-regeling wel of niet toe te passen. Ook kan de ondernemer te maken krijgen met het IMK in de vorm van begeleiding door een ondernemerscoach.

  Contact:

  Algemeen informatienummer:

  (088) 999 00 00

  Informatieve websites:

  www.imk.nl
  www.ondernemersregelingen.nl

  Amsterdam, Den Haag, Huizen, Rotterdam

  Huizermaatweg 610
  Postbus 119, 1270 AC Huizen
  Tel.: (035) 750 79 00
  Fax: (035) 750 79 01
  huizen@imk.nl

  Arnhem, Enschede, Groningen,
  Leeuwarden, Lelystad, Zwolle

  Govert Flinckstraat 1
  Postbus 728, 8000 AS Zwolle
  Tel.: (038) 455 55 00
  Fax: (038) 455 55 20
  zwolle@imk.nl

  Breda, Eindhoven, Maastricht, Sittard

  Paradijslaan 20b
  Postbus 472, 5600 AL Eindhoven
  Tel.: (040) 239 49 30
  Fax: (040) 245 82 30
  eindhoven@imk.nl